Δεδομένη πλέον ἀνάκαμψη

Ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη πλέον, μετὰ καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας στὸ Εὐρωκοινοβούλιο∙ ἤδη προεξοφλεῖται ἡ αὔξηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος σὲ ἕνα δις εὐρὼ τουλάχιστον, ὁπότε τὸν Ἀπρίλιο διατίθενται ἑπτακόσια περίπου ἑκατομμύρια στὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα. Ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο ὑποσχέθηκε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωζώνη, τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, τόσο μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ τομέως, ὅσο καὶ μέσῳ τῶν κοινοτικῶν προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι οἱ μοναδικοὶ κρουνοὶ διοχετεύσεως ρευστότητος γιὰ πολλὲς χῶρες. Σημαντικὸ μήνυμα εἶναι τὸ σχέδιο τῆς Ryanair προβλέπει τὴν ἐπιλογὴ ὡς βασικῶν της προορισμῶν τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, μὲ δεύτερους σταθμοὺς δεκαέξι πόλεις∙ ἡ ἑταιρεία προγραμματίζει ὅτι θὰ διακινήσει στὴν χώρα μας φέτος τέσσερα ἑκατομμύρια τουρίστες∙ ἡ ἀντανάκλαση εἶναι σαφέστατη στὴν ἀγορά, καθὼς οἱ παραγγελίες τῶν τουριστικῶν καταστημάτων εἶναι τριπλάσιες φέτος σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι. Γνωρίζουν οἱ ἐπιχειρήσεις τὶς κρατήσεις κατὰ περιοχή.