Ὁλλάντ, ἐλάχιστα πειστικὸς

Ὁ Γάλλος πρόεδρος, στὴν συνέντευξή του, ἦταν ἐπιθετικὸς καὶ σχετικὰ ἄνετος, ἀλλὰ ἐλάχιστα πειστικός∙ πολιτικά, ἐμφανίσθηκε ὡς σοσιαλδημοκράτης καὶ ὑποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις καὶ μεγάλες περικοπὲς δημοσίων δαπανῶν, ἀλλὰ μὲ ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας, τὴν ἀποκέντρωση καὶ τὴν πιὸ λειτουργικὴ διαίρεση τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ κύρια ἐπιλογὴ στὴν Εὐρωζώνη, τὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Ἡ ἀντιπολίτευση ἦταν ὀξύτατη στὴν κριτική της, ὅτι ἐγκαταλείπει, λόγῳ πλήρους ἀποτυχίας, τὴν ἀριστερὴ πολιτική, ὅτι δὲν εἶπε κάτι συγκεκριμένο γιὰ τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις στὴ χώρα, ὅτι ἐπιχειρεῖ νὲο βῆμα μὲ τὰ ἴδια ἀποτυχημένα πρόσωπα∙ ὁ ἀποφασιστικὸς τόνος τῆς ὁμιλίας του δὲν ἀποτέλεσε ἰσχυρὸ ἀντίβαρο στὴν ἀοριστία τοῦ περιεχομένου, παρέμεινε μετέωρος. Ὡς πρὸς τὰ ἐρωτικά του, δὲν ἀπάντησε εὐθέως, ἀλλὰ ὑποσχέθηκε ὅτι, ἐντὸς τοῦ μηνὸς θὰ γίνει γνωστὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ πρώτη κυρία τῆς Γαλλίας∙ μᾶλλον ἡ σημερινὴ δὲν θὰ ἐπιστρέψει στὰ Ἠλύσια ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο.