Ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη ὅπου ἐπικράτησαν ρευστοποιήσεις∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3612 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε στὰ 141,9175 γιέν, ἐνῶ ὁ χρυσὸς ἔπεσε, 1238 καὶ τὸ πετρέλαιο ἐλαφρῶς, 106,15. Στοὺς ἐπενδυτικοὺς κύκλους ἔπνευσε ἄνεμος αἰσιοδοξίας, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, ἔστω καὶ σὲ διαφορετικὸ ρυθμὸ κατὰ περιοχή, καθὼς προβλέπουν ὑψηλότερο στὴν Ἀμερικὴ ἀπὸ ἐκεῖνον τῆς Εὐρώπης∙ οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ὅτι στηρίζει τὶς ἐλπίδες του γιὰ ἀνάκαμψη τῆς Εὐρωζώνης στὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα, ἔγινε εὐμενῶς δεκτὲς στὴν γηραιὰ ἤπειρο, ἀλλὰ ἀντιμετώπισαν τὰ δεικτικὰ ἕως σαρκαστικὰ σχόλια τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ἡ Λαϊκὴ Τράπεζα τῆς Κίνας, ἡ κεντρική της τράπεζα, ἀνακοίνωσε ὅτι τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα στὸ τέλος τοῦ ἔτους ἀνῆλθαν σὲ 3820 δις δολλάρια∙ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ Πεκῖνο διαθέτει πάνω ἀπὸ τὸ ἕνα τρίτο τῶν παγκοσμίων συναλλαγματικῶν ἀποθεμάτων, μὲ τὴν ἀντίστοιχη πολιτικὴ ἐπιρροή.