Σκάνδαλα, στὰ ἐξοπλιστικὰ τὸ ἐνδιαφέρον

Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν σκανδάλων μεταφέρεται πλέον στὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ πάλι, διότι νέα πρόσωπα προστίθενται στὸν μακρὺ κατάλογο τῶν τρωκτικῶν, ἀλλὰ καὶ νέοι λογαριασμοί, μὲ ἄγνωστους ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους∙ ὁ διευθυντὴς τῶν Ἑλληνικῶν Ναυπηγείων τῆς ἐποχῆς καταθέτει σήμερα καὶ ὑπόσχεται νέα στοιχεῖα, ἴσως καὶ γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ εἶχαν δώσει τὸ ὄνομα στὸ καθελκυσθὲν τότε πολεμικό. Πάντως οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν γιὰ δύο νέα πρόσωπα καὶ πάει λέγοντας… Στὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο ὁ διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος διευκρίνισε, ὅτι δὲν εἶχε δώσει ποτὲ τὴν ἄδεια γιὰ τὰ τόσα ἐπιχειρηματικὰ δάνεια κι ὅτι ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν διακοπή τους∙ τὸ βάρος πέφτει στὸν τότε διοικητή, τί θὰ καταθέσει, μετὰ τὴν ἔκδοσή του ἀπ’ τὴν Τουρκία. Μᾶλλον πολλὰ ἀκολουθοῦν…