Προώθηση ἰδιωτικοποιήσεων

Ἡ ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων μᾶλλον ἀρχίζει, διότι ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἑβδομάδων προκηρύσσεται ὁ διεθνὴς διαγωνισμὸς γιὰ τὸ Ἑλληνικό, τὸ μεγάλο χαρτὶ γιὰ τὴν χώρα μας, ὅπως καὶ γιὰ τὰ περισσότερα λιμάνια, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸν ΟΛΠ∙ οἱ προβλέψεις εἶναι γιὰ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἐσόδων φέτος, διότι ἔχουν ἀντιμετωπισθεῖ τὰ περισσότερα τυπικὰ καὶ γραφειοκρατικὰ προβλήματα κι ἀπομένουν οἱ διαδικασίες τῶν διαγωνισμῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, διότι παρουσιάζεται πλέον σημαντικὴ αὔξηση στὴ ζήτηση ξένων ἐπενδυτῶν γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν κεφαλαίων τους στὴν Ἑλλάδα, ὄχι μόνο στὰ ἀκίνητά της, ἀλλὰ καὶ στοὺς δυναμικούς της κλάδους∙ μετὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπογειωθεῖ κανονικά, τὸ ἐνδιαφέρον στρέφεται στοὺς ἄλλους κλάδους, ὅπως μὲ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ΠΡΙΝΟΣ ἀπ’ τὴν ΒΡ. Δὲν ἐπενδύει τυχαία πεντακόσια ἑκατομμύρια εὐρὼ ἡ μεγάλη ἑταιρεία πετρελαίου∙ κάτι ἔχει στὸ χαρτοφυλάκιό της.