Μηδὲ συνοσεῖν τῇ πατρίδι

Ὁ Σόλων ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ ἐλευθέρου ἤθους τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχή τους στὴν πολιτική της ζωὴ∙ τὸ θεωροῦσε ὡς ἀναγκαῖο ὅρο στὴν ἄμεση δημοκρατία. «Τῶν δ’ ἄλλων αὐτοῦ νόμος ἴδιος μὲν μάλιστα καὶ παράδοξος»∙ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νόμους του ὁ πιὸ περίεργος καὶ πιὸ παράξενος μάλιστα. «Ὁ κελεύων ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει μηδετέρας μερίδος μετέχειν»∙ ὁ ὁρίζων ὅτι καταδικάζεται σὲ ἀτιμία ὅποιος σὲ περίπτωση ἐσωτερικῶν ταραχῶν δὲν πάρει μέρος μὲ καμμία παράταξη. «Βούλεται δ’, ὡς ἔοικε, μὴ ἀπαθῶς μηδ’ ἀναισθήτως ἔχειν πρὸς τὸ κοινόν»∙ ἔχει σκοπό, ὅπως φαίνεται, νὰ μὴν εἶναι ὁ καθένας ἀδιάφορος ἢ ἀναίσθητος πρὸς τὰ πολιτικὰ πράγματα. «Ἐν ἀσφαλεῖ θέμενον τὰ οἰκεῖα καὶ τῷ μὴ συναλγεῖν μηδὲ συνοσεῖν τῇ πατρίδι καλλωπιζόμενον»∙ προσέχων μόνο τὴν διασφάλιση τῶν προσωπικῶν του περιαυτολογῶν ὅτι δὲν πονάει καὶ δὲν ὑποφέρει γιὰ τὴν πατρίδα.