Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως, λόγῳ τῶν ἁπτῶν προοπτικῶν ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερὸ στὰ 1,3603 δολλάρια καὶ 142,2715 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1237,25, καὶ πετρέλαιο, 105,97. Ὁ τρέχων μήνας θεωρεῖται ὁ κρίσιμος, διότι θὰ ἀποφασισθοῦν τὰ μέτρα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας στὴν Εὐρωζώνη, μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἐνῶ δὲν ἀποκλείεται καὶ περαιτέρω μείωση σὲ ἀρνητικά, ἐπειδὴ ὁ πληθωρισμὸς διατηρεῖται σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν Εὐρωστατιστικὴ εἶναι στὰ χαμηλότερα, 1,8%, τὸν Δεκέμβριο∙ οἱ ἐπιφυλάξεις γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτείες, ὡς πρὸς τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος παραμένουν, διότι ἡ Τζάνετ Γιέλεν δὲν ἔχει ἀνακοινώσει τὸ πρόγραμμα τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, μετὰ τὴν διακοπὴ ἀπ’ τὸν προκάτοχό της πρὸ μηνὸς τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων 85 δις δολλαρίων μηνιαίως. Οἱ ἐπενδυτὲς βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐπιφυλακῆς, ἐνῶ στὴν Ἀσία οἱ προοπτικὲς διαγράφονται καλύτερες ἀπ’ τὴν Δύση.