Τήξη παγετῶνος Pine Island

Ὁ μεγάλος παγετὼν Pine Island τῆς Δυτικῆς Ἀνταρκτικῆς ἀπειλεῖται μὲ ἐξαφάνιση, λόγῳ τῆς τήξεως τῶν πάγων, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις στὸ κλίμα τῆς ὑφηλίου∙ ὁ παγετὼν ἔχει ἔκταση 175000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα, μιάμισυ φορὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ παρουσιάζει συμπτώματα ἀποκοπῆς του ἀπ’ τὴν ἕκτη ἤπειρο. Ἤδη ἔχει σχηματισθεῖ τεράστιο φαράγγι, μήκους τριάντα χιλιομέτρων, πλάτους ὀγδόντα μέτρων καὶ βάθους ἑβδομῆντα τὸ ὁποῖο ἀποκόπτει ἕνα κομμάτι τοῦ παγετῶνος∙ ἐὰν ὁ παγετὼν λυώσει, τότε θὰ ἀνεβεῖ σημαντικὰ ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης, ἐνῶ θὰ ἐπηρεασθεῖ ἡ χλωρίδα καὶ ἡ πανίδα της σὲ ἀπρόβλεπτο βαθμό. Οἱ μετεωρολόγοι ὑποστηρίζουν ὅτι καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ θερμοκρασία τῆς ἀτμόσφαιρας δὲν θὰ ἀνατραπεῖ ἡ πορεία τήξεως τῶν παγετώνων, διότι αὐτοὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ἄγνωστα, ἀνεξέλεγκτα, ὑπόγεια θερμὰ ρεύματα.