Προσθέμενον συγκινδυνεύειν

Ὁ Σόλων θέσπισε νόμο ποὺ καταδίκαζε σὲ ἀτιμία, ὅποιον δὲν μετεῖχε μὲ καμμία πλευρὰ κατὰ τὶς ἐμφύλιες διαμάχες, «μηδετέρας μερίδος γενόμενον»∙ ἤθελε ἐνεργοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολῖτες. «Ἀλλ’ αὐτόθεν τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι»∙ ἀλλὰ πάντοτε νὰ παίρνει θέση μὲ ὅποιους πολιτεύονται καλύτερα καὶ δικαιότερα. «Προσθέμενον συγκινδυνεύνειν καὶ βοηθεῖν μᾶλλον ἢ περιμένειν ἀκινδύνως τὰ τῶν κρατούντων»∙ πρόθυμον συνδιακινδυνεύειν καὶ βοηθεῖν περισσότερο, παρὰ ἀναμένειν στὴν ἡσυχία του τὸ ποιὸς θὰ κερδίσει. «Ἄτοπος δὲ δοκεῖ καὶ γελοῖος ὁ τῇ ἐπικλήρῳ διδούς»∙ ἄτοπος δὲ καὶ γελοῖος θεωρεῖται ὁ νόμος ποὺ ἐπιτρέπει στὴν ἐπίκληρο. «Ἂν ὁ κρατῶν καὶ κύριος γεγονὸς κατὰ τὸν νόμον αὐτὸς μὴ δυνατὸς ᾖ πλησιάζειν»∙ ἂν ὁ νόμιμος σύζυγος καὶ κύριός της κατὰ τὸν νόμο δὲν εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὰ καθήκοντά του. «Ὑπὸ τῶν ἔγγιστα τοῦ ἀνδρὸς ὀπύεσθαι»∙ νὰ παραδίδεται σὲ ὅποιον προτιμᾶ ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τοῦ συζύγου της.