Διαβουλεύσεις Εὐρωζώνης

Σὲ ἑβδομάδα κρίσιμων διαβουλεύσεων εἰσέρχεται ἡ Εὐρωζώνη, διότι γίνεται ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ τὴν ἔγκριση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ ἡ ἀνάκαμψη ἔχει ἀρχίσει σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ προώθησή της σὲ ἀνάπτυξη, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς, μέσῳ τῶν τραπεζικῶν χρηματοδοτήσεων∙ ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση ἔχει ληφθεῖ κι ἀπομένει ἡ ἐφαρμογή της μὲ τὴν ἔκδοση τῶν ἀναγκαίων κανονισμῶν ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἡ ἑλληνικὴ προεδρία ἔχει θέσει ὡς πρῶτο μέλημά της τὴν ἀνάκαμψη, διότι θὰ ἐπιτρέψει τὴν αὔξηση τῆς ἀπασχολήσεως, σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς, μὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἀνεργίας∙ ἐφαλτήριο θεωρεῖται ἡ προώθηση τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, διότι αὐτὲς αὐξάνουν τὶς δραστηριότητές τους εὐκολώτερα καὶ ἀπορροφοῦν περισσότερους ἐργαζόμενους σὲ πολὺ σύντομο χρόνο. Ἄλλωστε προιβλέπεται καὶ νέα μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων, ἴσως καὶ σὲ ἀρνητικά, λίαν συντόμως.