Δημοψήφισμα τῆς Αἰγύπτου

Τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα στὴν Αἴγυπτο ἀπέβη ὑπὲρ τοῦ καθεστῶτος, κατὰ 98%, ἀλλὰ ἡ συμμετοχὴ στὴν ψηφοφορία ἦταν μόλις 38,6%∙ ὁ ἰσχυρὸς ἀνήρ, ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ, ἐμφανίζεται ὡς ὁ νικητὴς καὶ προβλέπεται λίαν συντόμως νὰ ἀναλάβει τὴν προεδρία τῆς χώρας, ὅπως προβλεπόταν. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἠρεμίας στὴν Αἴγυπτο παραμένει ὀξύτατο, διότι οἱ Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὀργανώσεώς τους, ἐξακολουθοῦν νὰ κατεβαίνουν σὲ διαδηλώσεις καὶ νὰ ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας∙ πολλοὶ διερωτῶνται τοῦ πῶς θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη στὴν μεγαλύτερη ἀραβικὴ χώρα. Ὁπωσδήποτε τὸ καθεστὼς θὰ κλιμακώσει τὰ καταπιεστικὰ μέτρα, ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, τοῦ ἐὰν αὐτὸ ἀρκεῖ∙ οἱ νέοι συνήθισαν στὶς διαδηλώσεις καὶ στὶς συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, ὁπότε δὲν εἶναι εὔκολος ὁ ἔλεγχός τους, ὅταν μάλιστα ἔχει ἐπιδεινωθεῖ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὰ προβλήματα πολλαπλασιάζονται γιὰ ὅλους τους Αἰγυπτίους.