Στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὸν δρόμο τῆς ἀνακάμψεως, ἔχει ξεπεράσει τοὺς στόχους καὶ προχωράει μὲ γοργὸ ρυθμό, τόνισε ὁ πρωθυπουργὸς στὸ συμπόσιο τοῦ Ἑλληνγερμανικοῦ Ἐπιμελητηρίου∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς μετέφερε τὴν ἀτμόσφαιρα αἰσιοδοξίας, ἀπ’ τὶς ἐπιτυχίες τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καὶ τῆς ἰσοσκελίσεως τοῦ ἰσογυζίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοιο βαθμὸ στὴν χώρα. Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀντανακλᾶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου, ὅπως φαίνεται στοὺς δυναμικοὺς κλάδους τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν κίνηση τῆς ἀγορᾶς, σὲ ἄνοδο μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια∙ ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας καὶ σὲ ὅσους, ὅπως τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἐπιδιώκουν νὰ γυρίσουν πίσω τὴν Ἑλλάδα στὴν περίοδο τῆς κρίσεως καὶ τῆς καταθλίψεως. Πάντως ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ Ἐπιμελητηρίου δὲν ἔγινε τυχαία. Σημαίνει πολλὰ στὴν σημερινὴ πολιτικὴ συγκυρία.