Παρακολουθήσεων συνέχεια

Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πολιτικῶν ἠγετῶν ἀπ΄ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας παραμένουν καίριο θέμα∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα διαβεβαίωσε τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες, καὶ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ προσωπικά, ὅτι, «ὅσο εἶναι αὐτὸς πρόεδρος δὲν θὰ παρακολουθοῦν τὸ τηλέφωνό της». Ἀλλὰ τὸ Βερολίνο ἀπάντησε ὅτι εἶναι προτιμότερη ἡ σύναψη διεθνοῦς συμφωνίας ἀπ’ τὶς προφορικὲς διαβεβαιώσεις∙ τὸ χάσμα παραμένει ἀγεφύρωτο μεταξὺ τῶν δύο ἀκτῶν τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ἡ Γερμανία διεκδικεῖ, γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, τὶς ἰσότιμες σχέσεις μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὄχι μόνο γιὰ τὴν καγκελάριο ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς Εὐρωπαίους∙ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀποδέχεται τὴν στάση αὐτὴ καὶ ἀρνεῖται, μὲ κωλυσιεργεία, τὶς διαπραγματεύσεις καὶ γι’ αὐτὸ καταφεύγει ὁ πρόεδρος στὶς προσωπικὲς διαβεβαιώσεις, δηλαδὴ οἱ μηχανισμοὶ πίσω ἀπ’ αὐτὸν συνεχίζουν τὴν δουλειά τους… Ἡ πρόσκληση τῆς καγκελαρίου στὴν Οὐάσιγκτον δὲν ἀλλάζει τίποτε∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, δηλαδὴ ἡ Εὐρωζώνη, διεκδικοῦν τὴν ἰσοτιμία.