Ἀποδοκιμασία τρομοκρατίας

Ἡ ἀπόλυτη ἀποδοκιμασία τῆς τρομοκρατίας ἀπὸ ὅλες τὶς πολιτικὲς παρατάξεις, μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ, ἀποτελεῖ θετικὸ βῆμα γιὰ τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα∙ ἀκόμη κι ἡ Κουμουνδούρου ἐπέβαλε σιωπητήριο στὶς τάξεις της, ἐνῶ καὶ οἱ μόνιμοι συνήγοροι τῆς τρομοκρατίας τὴν μεταπολιτευτικὴ περίοδο τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι, ἀποκαλύφθηκαν ἄκρως πειστικὰ σὲ ὅλους οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις μέρους μυστικῶν ὑπηρεσιῶν μὲ τὸ παρακράτος, στὶς φυλακὲς καὶ στὸν ὑπόκοσμο∙ τὸ σαθρὸ σύστημα σπάει πλέον, ὁπότε τὸ ζητούμενο εἶναι οἱ διακλαδώσεις του μέχρι ποῦ φθάνουν. Θὰ ζήσουμε καὶ πάλι ἀποκαλύψεις, ὅπως μὲ τὰ ἐξοπλιστικὰ καὶ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο, ἢ καὶ ἀκόμη χειρότερες∙ ὅταν ἀνοίγει ὁ ὀχετὸς εἶναι ἄγνωστες οἱ ἐκφορές του… Οἱ προεκτάσεις ἁπλώνονται στὰ ναρκωτικὰ καὶ ποινικά, μὲ κορυφαίους τῆς τριακονταετίας σὲ ἀνάμιξη∙ οἱ προβλέψεις εἶναι δύσκολες, ὅπως κανεὶς δὲν περίμενε τόσα καὶ σὲ τέτοια ἔκταση στὰ ἐξοπλιστικά.