Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς ἡ κατάσταση ἀναμονῆς συνεχίζει διέπειν τοὺς ἐπενδυτές, κυρίως γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρῶς στὰ 1,3534 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 141,6150 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε καὶ ὁ χρυσός, 1247,76 καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,75. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι ἐμφανεῖς, καθὼς καθυστεροῦν τὰ μέτρα ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὶς δύο ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ἂν καὶ θεωροῦνται παροδικὲς κατὰ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητές, περισσότερο στὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν Ἀθήνα ἡ καταστροφολογία εἶχε ἀντίκτυπο στὸ Χρηματιστήριο, μὲ σημαντικὴ πτώση, καθὼς συνοδεύθηκε κι ἀπ’ τὶς διοχετευμένες πληροφορίες γιὰ πολιτικὴ ἀστάθεια. Τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα βρῆκαν πρόθυμο συνεργάτη τὴν διαπλοκὴ καὶ δεδομένους παράγοντες τῆς κεφαλαιαγορᾶς μας, ἐνῶ σὲ ἐπικουρία τους ἦρθε καὶ ὁ Ὁλλανδὸς πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης, μονίμως προβλέπον τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας μας, μὲ φερέφωνό του γνωστὸ ἀμερικανικὸ δίκτυο. Θὰ διαψευσθοῦν καὶ πάλι μὲ πανηγυρικὸ τρόπο.