Προεκτάσεις τρομοκρατίας

Οἱ προεκτάσεις τῆς τρομοκρατίας βαρύνουν ἀρκετὰ τὴν πολιτική μας ζωή, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὴν οἰκονομική∙ οἱ πρῶτες ποινὲς ἔχουν πέσει στὸν Κορυδαλλό, γιὰ τὴν ἀπόδραση τοῦ τρομοκράτη, ἐνῶ ἡ ἐπικήρυξή τους γιὰ τέσσερα ἑκατομμύρια εὐρώ, γιὰ ὅποιους δώσουν πληροφορίες γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ἄλλων, ἴσως φέρει ἀποτέλεσμα. Οἱ διασυνδέσεις τῶν τρομοκρατῶν μὲ τοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμούς, δὲν ἀμφισβητοῦνται πλέον ἀπὸ κανέναν, οὔτε ἀπ’ τοὺς ἐπαγγελματίες τῶν «ἐπαναστάσεων»∙ ὁ πολιτικὸς ἀντίκτυπος ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι ὅλοι πλέον καταδικάζουν τὴν τρομοκρατία, ἂν καὶ ἡ κυρία εὐθύνη βαρύνει τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τρομοκτρατικῆς ἐπιθέσεως καὶ τὴν σύλληψη τῶν τρομοκρατῶν. Καθόλου εὔκολη ὑπόθεση, κυρίως ἡ δεύτερη. Ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἐπωνύμων συνηγόρων τῶν τρομοκρατῶν δὲν αἴρει τὶς προσωπικές τους εὐθύνες γιὰ τὴν ὑποστήριξη, ὄχι μόνο νομική, ἀλλὰ καὶ ἄλλης μορφῆς, ὅπως γνωρίζουμε ἀπ’ τὰ Δεκεμβριανὰ καὶ τὶς παρεμβάσεις πολλῶν «παραγόντων».