Παντάπασιν ἀποστραφῆναι

Οἱ λεπτομέρειες τῶν ρυθμίσεων γιὰ τὰς ἐπικλήρους ἐνδιαφέρει∙ οἱ Ἀθηναῖοι διατηροῦσαν τὴν γενιά τους κι ἤθελαν τὴν περιουσία τους ἐντὸς αὐτῆς. «Καὶ γὰρ εἰ μὴ γένοιντο παῖδες»∙ κι ἂν δὲν ἔκαναν παιδιά, κατὰ τὴν συνεύρεση τῆς ἐπικλήρου μὲ τὸν συγγενῆ της. «Ἀλλὰ τιμή τις ἀνδρὸς αὕτη πρὸς σώφρονα γυναῖκα καὶ φιλοφροσύνη»∙ ἀλλὰ ἦταν τιμὴ τοῦ ἀνδρὸς πρὸς φρόνιμη γυναῖκα καὶ φιλοφροσύνη. «Πολλὰ τῶν συλλεγομένων ἑκάστοτε δυσχερῶν ἀφαιροῦσα»∙ ποὺ θὰ ἐπέτρεπε τὴν ἀπάλειψη πολλῶν ἀπ’ τὰ καθημερινὰ προβλήματα. «Καὶ ταῖς διαφοραῖς οὐκ ἐῶσα παντάπασιν ἀποστρραφῆναι»∙ καὶ ἐμπόδιζε τὴν κατάληξη τῶν διαφορῶν στὴν ἀπόλυτη ἀντιπάθεια. «Τῶν δ’ ἄλλων γάμων ἀφεῖλε τὰς φερνάς»∙ καὶ τοὺς ἄλλους γάμους τοὺς ἀπήλλαξε ἀπ’ τὴν προῖκα. «Ἱμάτια τρία καὶ σκεύη μικροῦ νομίσματος ἄξια κελεύσας»∙ ἐπιτάσσων τρία φορέματα καὶ μικρῆς ἀξίας σκεύη. «Ἕτερον δὲ μηδέν, ἐπιφέρεσθαι τὴν γαμουμένην»∙ καὶ τίποτε ἄλλο νὰ μὴν φέρει ἡ νυφευόμενη.