Συρία, ἔναρξη διασκέψεως

Ἡ διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνευση στὴ Συρία ἀρχίζει ἐπὶ τέλους τὶς ἐργασίες της στὴ Γενεύη, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν μονίμων μελῶν τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας καὶ τῶν δύο ἀντιμαχομένων πλευρῶν στὴ χώρα∙ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ἰρὰν ἀποκλείσθηκε, λόγῳ τῶν ἀμερικανικῶν ἀντιδράσεων, ἀλλὰ ἐξασφαλίσθηκε ἐκείνη τῶν ἀνταρτῶν μὲ ἑνιαία ἐκπροσώπηση. Οἱ ἐργασίες τῆς διασκέψεως προβλέπεται ὅτι θὰ διαρκέσουν ἐπὶ μακρόν, διότι οἱ διαφορὲς ἀπόψεων εἶναι μᾶλλον ἀγεφύρωτες∙ ἡ διαδοχὴ τοῦ σημερινοῦ καθεστῶτος εἶναι πολὺ δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη, διότι καὶ ἡ ἀντιπολίτευση εἶναι διχασμένη, μὲ τὶς ἐμφύλιες συγκρούσεις καθημερινές, ἐνῶ καὶ οἱ παρεμβάσεις τῶν ἀραβικῶν κρατῶν εἶναι ἀντιφατικὲς καὶ μὲ ἔντονες διαφορὲς μεταξύ τους. Ὁ πόλεμος στὴ Συρία εἶναι θρησκευτικός, Σουνιτῶν κατὰ Σιιτῶν, μὲ τοὺς Ἰσλαμιστὲς σὲ κορυφαῖο ρόλο.