Βαθύτερες διεργασίες στὴν τρομοκρατία

Οἱ καταγγελίες τῶν κορυφαίων τρομοκρατῶν, ἑνὸς ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἀκόμη καὶ γιὰ προδοσία, δείχνουν ὅτι κάτι βαθύτερο συμβαίνει στὶς τάξεις τους∙ οἱ σημερινὲς δὲν εἶναι ὅπως ἐκεῖνες τὸ 2002, ὅταν συνελήφθησαν κι ὁμολόγησαν στὴν Ἀσφάλεια, διότι τόσο ἄντεχαν. Οἱ καταγγελίες γίνονται αὐτοβούλως, μὲ παρεμβάσεις ἀπ’ τὶς φυλακές, ἀκόμη καὶ κατὰ ἀδελφῶν∙ ἱστορικά, οἱ ὅποιας μορφῆς τρομκράτες, ὅταν αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν ἀποσυρθεῖ, ἀποκαλύπτουν πολλὰ καὶ μὲ διάφορο τρόπο∙ οἱ τωρινὲς καταγγελίες δείχνουν ὅτι ἀπὸ κάτι ἐπιδιώκουν νὰ διαφοροποιηθοῦν οἱ καταγγέλλοντες, τὸ ὁποῖο βλέπουν ὅτι ἔρχεται. Ὅσο κι ἂν ἦταν κατώτεροι στὴν ἱεραρχία τῆς ἑλληνικῆς τρομοκρατίας, διότι οὔτε ἐγκέφαλοι ἦταν ποὺ ἀποφάσιζαν τὶς ἐκτελέσεις, οὔτε οἱ διασυνδέσεις μὲ κέντρα ἐξουσίας∙ ἁπλοὶ ἐκτελεστὲς ἦταν, ἀλλὰ τοὺς ἔχει πιάσει σύγκρυο.