Καὶ χάριτι καὶ φιλότητι

Ὁ Σόλων ἀπέβλεπε στὴν προστασία τοῦ γάμου∙ ἐπιδίωκε ἔχειν σύμπνοια καὶ ἀγάπη τὸ ζευγάρι. «Οὐ γὰρ ἐβούλετο μισθοφόρον οὐδ’ ὤνιον εἶναι τὸν γάμον»∙ διότι δὲν ἤθελε νὰ εἶναι χρηματικὴ ὠφέλεια ἢ ἀγοραπωλησία ὁ γάμος. «Ἀλλ’ ἐπὶ τεκνώσει καὶ χάριτι καὶ φιλότητι γίνεσθαι τὸν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνοικισμόν»∙ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπόκτηση τέκνων καὶ ἀπὸ εὐχαρίστηση καὶ ἀπὸ ἀγάπη νὰ ἑνώνονται. «Ὁ μὲν γὰρ Διονύσιος ἀξιούσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ δοθῆναί τινι τῶν πολιτῶν πρὸς γάμον»∙ ὁ μὲν Διονύσιος λοιπὸν τῶν Συρακουσῶν, ὅταν τοῦ ζήτησε ἡ μητέρα του νὰ τῆς δώσει ἕναν πολίτη σὲ γάμο. «Ἔφη τοὺς μὲν νόμους τῆς πόλεως λελυκέναι τυραννῶν»∙ ἀπάντησε, ὅτι τοὺς μὲν νόμους τῆς πόλεως τοὺς κατέλυσα ὡς τύραννος. «Τοὺς δὲ τῆς φύσεως οὐκ εἶναι δυνατὸς βιάζεσθαι, γάμους νυμφαγωγῶν παρ’ ἡλικίαν»∙ ἀλλὰ τοὺς νόμους δὲν εἶναι δυνατὸν παραβιάζειν, μὲ γάμους παρὰ τὴν ἡλικία.