Τράπεζες, Εὐρώπη, Ἀγγλία

Οἱ διαφωνίες μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν Βρεταννῶν, γιὰ τὴν τραπεζικὴ ἕνωση, παραμένουν, μὲ ἄγνωστη τὴν κατάληξή τους, παρὰ τὴν κατ’ ἀρχὴ συμφωνία, μετὰ ἀπὸ πολλὰ βάσανα, πέρυσι∙ τὸ Λονδίνο πρόβαλε τὶς ἀντιρρήσεις του στὶς Βρυξέλλες, γιὰ τὴν καθιέρωση ἐλέγχων στὶς βραχυχρόνιες πιστώσεις, τὰ γνωστὰ ἡμερήσια ἐπιτόκια γιὰ μιᾶς νύκτας δάνεια, διότι φέρουν ἐμπόδια στὴν κυκλοφορία τῶν κεφαλαίων. Ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, Μισὲλ Μπαρνιέ, ἀπάντησε, ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς νομιμότητος τῶν κινήσεων αὐτῶν ἀποτελεῖ τὴν ἄκρως ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων καὶ ὅτι περιλαμβάνεται μέσα στὰ πλαίσια τῆς προσφάτου συμφωνίας∙ ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνηση τὸ γνωρίζει, ἀλλὰ ἐνδίδει ἐμφανῶς στὶς πιέσεις τῶν Εὐρωσκεπτικιστῶν. Ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ δὲν θὰ προχωρήσει καθόλου εὔκολα, κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει πολὺ καλὰ ἡ ἑλληνικὴ προεδρία∙ θὰ ἀπαιτηθεῖ πολὺς κόπος καὶ διπλωματικὴ ἐπιδεξιότης, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἑξαμήνου.