Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς μικρᾶς βελτιώσεως τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴν Κίνα, ἔναντι σημαντικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ ἀνατιμήθηκε στὰ 1,3641 δολλάρια καὶ στὰ 141,9415 γιέν, ἀλλὰ καὶ ὁ χρυσὸς ἀνέβηκε, 1244,75, καὶ τὸ πετρέλαιο λιγώτερο, 107,88. Ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὴν Εὐρωζώνη βελτιώθηκε στὶς 53,2 μονάδες, ἔναντι 52,1 τὸν προηγούμενο μῆνα καὶ παρὰ τὴν ἐπιδείνωσή του στὴ Γαλλία. Στὴν γηραιὰ ἤπειρο οἱ ἐπενδυτὲς θεωροῦν δεδομένη τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν Γερμανία καὶ σὲ καλὸ δρόμο τὶς νότιες χῶρες∙ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία δὲν προβλέπεται ὅτι θὰ ἐπηρεάσουν τὴν Εὐρωζώνη, διότι εἶναι ἐλάχιστη ἡ συμμετοχή της στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία. Περισσότερο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Τουρκία, ὅπου ἡ λίρα της ὑποτιμήθηκε χθὲς κατὰ 3% στὶς ἀγορὲς συναλλάγματος καὶ ἡ Κεντρική της Τράπεζα παρενέβη, γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ δεκαετίας, γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῆς ἰσοτιμίας της.