Ὁλλάντ, περὶ ἄλλα τυρβάζει

Ὁ Γάλλος πρόεδρος ἀνακοίνωσε τελικὰ τὸ χωρισμό του ἀπ’ τὴν πρώτη κυρία τοῦ κράτους, μὲ τὴν ὁποία δὲν ἦταν καὶ παντρεμμένος ἐπισήμως∙ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ἐπὶ τρίμηνο σχεδὸν ὅτι δὲν ἔχει ἄλλα προβλήματα ἡ χώρα του κι ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τοὺς ἔρωτες του, διότι καὶ στὴν συνάντησή του μὲ τὸν πάπα, αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀπ’ τὰ κύρια θέματα τῶν συζητήσεων. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ βρίσκεται μονίμως ἐκτὸς θέματος τὸ εἰκοσάμηνο τῆς ἐξουσίας του∙ ἡ οἰκονομικὴ κρίση χειροτερεύει, οἱ μεταρρυθμίσεις καθυστεροῦν ἢ ἀναβάλλονται, λόγῳ πολιτικῆς ἀβουλίας, καὶ τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Γαλλίας καταρρέει. Μοναδική της ἐλπίδα ἀπομένει ἡ πρόσδεσή της μὲ τὴν Γερμανία, στὰ πλαίσια τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ δηλαδή, τὸ Παρίσι ἀπὸ ἰσότιμος ἑταῖρος τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος ἐκπίπτει στὸν φτωχὸ συγγενῆ. Κι ἔρχονται οἱ περιφερειακὲς ἐκλογὲς στὴν χώρα, μὲ ἀπρόβλεπτα τὰ ἀποτελέσματα.