Συρία, Αἴγυπτος, ἀναταραχὴ

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Συρία καὶ στὴν Αἴγυπτο παρατείνεται μὲ διαφορετικὴ μορφή∙ στὴ Γενεύη ἄρχισαν οἱ διμερεῖς διαπραγματεύσεις κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως, μὲ κύριο θέμα τὴν τύχη τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλὰ χωρὶς οὐσιαστικὴ πρόοδο. Οἱ δύο πλευρὲς παραμένουν ἀμετακίνητες στὶς θέσεις τους, μὲ ἐλάχιστες ὅμως παραχωρήσεις, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προέδρου, ἀλλὰ ἡ ἴδια εἶναι διχασμένη καὶ δὲν παρουσιάζει ἑνιαία πρόταση γιὰ τὴν διαδοχή∙ ἀπ’ τοὺς μεγάλους, Ρῶσοι καὶ Κινέζοι, ὑποστηρίζουν τὴν διατήρηση τοῦ προέδρου στὴ θέση του, μέχρι τὴν δημιουργία κατάλληλων συνθηκῶν γιὰ τὴν διαδοχή του, ἐνῶ καὶ οἱ Δυτικοὶ δείχνουν ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη ἐμπιστοσύνη στὴν ἀντιπολίτευση. Στὴν Αἴγυπτο ἡ τρίτη ἐπέτειος ἀπ’ τὴν ἐπανάσταση συνοδεύθηκε ἀπὸ σκληρὲς διαδηλώσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ 49 νεκροὺς στὶς διάφορες πόλεις∙ ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ διεξαχθοῦν πρῶτα οἱ προεδρικὲς καὶ μετὰ οἱ βουλευτικὲς ἐκλογές, χωρὶς ὅμως ἐγγυήσεις ἠρεμίας.