Ἀναδυόμενοι σὲ ἑτοιμότητα

Οἱ Ἀναδυόμενοι βρίσκονται σὲ ἑτοιμότητα, γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξόρμησή τους, παρὰ τὴν παροδικὴ ὑποτονικότητα στὶς ἀγορές τους∙ στὰ προβλήματα στὴ Ρωσία, γιὰ τοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ στὴν Βραζιλία, γιὰ τὸ παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, προστίθεντα ἐκεῖνα τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν Τουρκία. Πάντως ὅμως τὶς ἀγορές τους ἀναζητοῦν διέξοδο οἱ βιομηχανικὲς χῶρες, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Γάλλου προέδρου στὴν Τουρκία καὶ τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ στὶς Ἰνδίες∙ οἱ ἀγορὲς τῶν Ἀναδυομένων ἀποτελοῦν τὸ μῆλον τῆς ἔριδος γιὰ τὶς βιομηχανικὲς χῶρες, ἐνῶ οἱ μικρότερες τῆς Ἀφρικῆς, Ἀσίας καὶ Λατινικῆς Ἀμερικῆς παρουσιάζουν σημαντικοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως, ἀδιανόητους γιὰ τὶς δυτικὲς χῶρες. Ἡ προσαρμογὴ πρὸς τὶς νέες συνθῆκες ἀποδεικνύεται πολὺ δύσκολη γιὰ τοὺς Δυτικούς∙ μόνο ἡ Γερμανία, μὲ τὶς ἐξαγωγὲς κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν ἔχει πετύχει καὶ ὅσες χῶρες διαθέτουν δυναμικὴ ψηφιακὴ τεχνολογία. Αὐτοὶ οἱ κλάδοι διασφαλίζουν τὸ μέλλον.