Οὐκρανία, παράταση κρίσεως

Στὴν Οὐκρανία ἡ κρίση παρατείνεται, ἀλλὰ καὶ συνεχίζονται οἱ διαβουλεύσεις κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως∙ ὁμάδες διαδηλωτῶν κατέλαβαν τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης στὸ Κίεβο, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς ἀπείλησε μὲ κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης, ἐνῶ καὶ οἱ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως ζήτησαν τὴν ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν, κάτι ποὺ ἔγινε. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ ἰσορροπία εἶναι εὔθραυστη, διότι καμμία πλευρὰ δὲν ἔχει ἐξασφαλίσει ὑπεροχὴ στὴν χώρα∙ ὁ πρόεδρος διαθέτει τὴν ἐνεργὸ ὑποστήριξη τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν καὶ ἡ ἀντιπολίτευση τῶν καθολικῶν τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλὰ ἡ παρουσία πολλῶν ξένων στὶς τάξεις τῶν διαδηλωτῶν, μὲ ράβδους καὶ πέτρες, ἔχει προκαλέσει τὴν ἐνόχληση στὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ της. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτρροπὴ ζήτησε ἐπίσης ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση τὴν καταδίκη τῆς βίας.