Εὐρωβουλὴ τῆς Εὐρωζώνης

Τὴν σύσταση εἰδικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τῆς Εὐρωζώνης πρότεινε ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στὶς Βρυξέλλες, μὲ ἀνάμικτες ἀντιδράσεις ἀπ’ τοὺς συμμετέχοντες σὲ εἰδικὸ συμπόσιο∙ ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς ὑποστήριξε ὅτι, πολλὰ θέματα τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως αὐτὸ γιὰ καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς, καθυστεροῦν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν ἐκτὸς αὐτῆς μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ Ἀτλαντιστὲς εἶναι σφόδρα ἀντίθετοι, καὶ ἐπικαλοῦνται τὴν ἱδρυτικὴ συνθήκη τῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ περισσότεροι ὑποστηρίζουν τὴν πρόταση, διότι τὴν θεωροῦν ὡς σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν πολιτικὴ ἑνοποίησή της∙ αὐτὸ ἄλλωστε εἶχε γίνει πρὸ δεκαετίας, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ σύσταση τοῦ Γιούρογκρουπ, διαφορετικοῦ ἀπ’ τὸ ΕΚΟΦΙΝ, καὶ ἐκλέχθηκε ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ καθιέρωση τοῦ εὐρὼ ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση τῆς Εὐρωζώνης, ὡς ἀπαραιτήτου ὅρου γιὰ τὴν συνοχὴ τῶν λαῶν της∙ συγκλίνουν οἱ πορεῖες τους. Ὅσοι εἶναι ἀντίθετοι παραμένουν ὡς ἁπλᾶ μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.