Ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον

Ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς νόμους καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀκραίων ἀντιδράσεων εἶναι τὸ κύριο μέλημα τοῦ Σόλωνος στὴ νομοθεσία του∙ ὁ σεβασμὸς τοῦ νεκροῦ, ἡ ἀποφυγὴ ὕβρεων στὰ ἱερὰ καὶ στὰ δικαστήρια ἢ στὶς θεωρείες εἶναι τὸ πρῶτο. «Ἢ τρεῖς δραχμὰς τῷ ἰδιώτῃ, δύο δ’ ἄλλας ἀποτίνειν εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε»∙ ὅποιος τὶς παραβιάσει πληρώνει τρεῖς δραχμὲς στὸν πολίτη καὶ πέντε στὸ δημόσιο. «Τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆς ἀπαίδευτον καὶ ἀκόλαστον»∙ τὸ νὰ μὴ συγκρατεῖ κανεὶς τὴν ὀργή του εἶναι χαρακτηριστικὸ ἀπαιδεύτου καὶ ἀκολάστου. «Τὸ δὲ πανταχοῦ χαλεπόν, ἐνίοις ἀδύνατον»∙ τὸ νὰ τὴν συγκρατεῖ παντοῦ δύσκολον, σὲ μερικοὺς ἀδύνατο. «Δεῖ δὲ πρὸς τὸ δυνατὸν γράφεσθαι τὸν νόμον»∙ πρέπει πάντως ὁ νόμος κατὰ τὸ δυνατὸν νὰ περιγράφει ὅλες τὶς καταστάσεις. «Εἰ βούλεται χρησίμως ὀλίγους, ἀλλὰ μὴ πολλοὺς ἀχρήστως κολάζειν»∙ ἐὰν θέλει σὲ μερικὲς μόνο, δὲν πρέπει ὀλίγους νὰ κολάζεις.