Οὐκρανία, ρόλος ἀκροδεξιᾶς

Ὁ ρόλος τῆς ἀκροδεξιᾶς καὶ ἀντιευρωπαϊκῆς τάσεως στοὺς διαδηλωτὲς τῆς Οὐκρανίας κρίνει μᾶλλον τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει τὴν ἀπονομὴ χάριτος στοὺς συλληφθέντες διαδηλωτές, ἀλλὰ καὶ δὲν διαφωνεῖ μὲ τὴν πρόταση τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τὴν ἐξαίρεση ὅσων εὐθύνονται γιὰ ἐγκλήματα κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. Ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας κυβερνήσεως θεωρεῖται δύσκολη ὑπόθεση, καθὼς ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ ἡ ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολη∙ ἡ ἀντιπολίτευση δείχνει ὅτι δὲν ἐλέγχει τὴν κατάσταση κι ὅτι τὰ ἀκραῖα στοιχεῖα δὲν ὑπακούουν στὶς ἐντολὲς τῶν ἀρχηγῶν της, ἐνῶ σημειώνονται καὶ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων ὁμάδων τῶν διαδηλωτῶν, συντηρητικῶν κυρίως κατὰ ἀκροδεξιῶν. Μᾶλλον προβλέπεται μακρὰ ἡ διακασία τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς καλυτέρας λύσεως.