Τρόικα, ἀπόδοση εὐθυνῶν

Στὴν ἀπόδοση τῶν εὐθυνῶν πρὸς τὴν τρόικα, προχώρησε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν -γιὰ τὰ αὐστηρὰ μέτρα λιτότητος καὶ τὸ λάθος τοῦ πολλαπλασιαστοῦ-, κατὰ τὴν συνομιλία του μὲ τοὺς εὐρωβουλευτές∙ ἡ κίνηση ἔχει πολιτικὴ σημασία καὶ γίνεται, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ἢ τὴν ἀνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων, «γιὰ νὰ τελειώσουμε μὲ αὐτούς», κατὰ κοινὴ διατύπωση. Ὁ Γιάννης Στουρνάρας διαθέτει τρία πλεονεκτήματα, πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ὁλοκλήρωση τῶν μεταρρυθμίσεων, πλὴν μερικῶν ἐξαιρέσεων∙ ἔχει ἑπομένως τὴν ἄνεση τῆς ἀσκήσεως κριτικῆς, πρὸς τοὺς κυρίως ὑπεύθυνους γιὰ τὴν μεγαλύτερη ὕφεση σὲ εἰρηνικὴ περίοδο, χωρὶς ἀντίλογο ἀπέναντί του. Ἡ ἀγορὰ δουλεύει ὅλο καὶ πιὸ ἀποτελεσματικά, μὲ ἀτμομηχανὴ τοὺς δυναμικούς της κλάδους, τουρισμὸ καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία∙ ὁ πρόεδρος τῆς Samsung εἶχε χθὲς συνάντηση μὲ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ ἐπέκταση τῆς παρουσίας της στὴν Ἑλλάδα, γιὰ παραγωγὴ λογισμικοῦ, πέραν τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Πειραιῶς ὡς διαμετακομιστικοῦ κέντρου.