1,5 δις εὐρὼ κατὰ ἀνεργίας

Τὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας, ποὺ ἀνακοίνωσε προχθὲς ὁ πρωθυπουργός, περιλαμβάνει κονδύλια 1,5 δις εὐρὼ σὲ πρώτη φάση καὶ τὴν ἐξασφάλιση 440000 ἀνέργων ἐντὸς διετίας καὶ 110000 ἐντὸς διμήνου. Τὰ κονδύλια προέρχονται ἀπ’ τὰ κοινοτικὰ προγράμματα καὶ διατίθενται κατὰ προτεραιότητα σὲ μακροχρόνιους ἀνέργους ἀνεξαρτήτως ἡλικίας∙ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο πρόγραμμα καταπολεμήσεως τῆς ἀνεργίας μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου∙ ἡ ἐφαρμογή του θὰ δώσει ἀνάσα στοὺς ἀνέργους, ἀλλὰ καὶ ρευστότητα στὴν ἀγορά, διότι αὐτοὶ ὅσα εἰσπράξουν, θὰ τὰ διαθέσουν ἀμέσως γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀνελαστικῶν ἀναγκῶν τους. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου εἶναι σημαντικὸς παράγων ἐπίσης, βλέπει γύρω του ὅτι κάτι κινεῖται τελικά.