Τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος

Ὁ Σόλων ἄλλαξε καὶ τὸ κληρονομικὸ δίκαιο τῶν Ἀθηναίων∙ ἦταν ἱστορικὴ ἡ τομὴ τοῦ μεγάλου νομοθέτου γιὰ τὴν ἐποχή του. «Εὐδοκίμησε δὲ κἀν τῷ περὶ διαθηκῶν νόμῳ»∙ θεωρήθηκε ἐπιτυχία καὶ ὁ νόμος γιὰ τὶς διαθῆκες. «Πρότερον γὰρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλ’ ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ τὸν οἶκον καταμένειν»∙ διότι προηγουμένως δὲν ἐπιτρεπόταν, παρὰ μόνο μέσα στὴν οἰκογένεια ὄφειλε νὰ ἀφήνει τὴν περιουσία του καὶ τὸ σπίτι του ὁ ἐκλιπών. «Ὁ δ’ ᾧ βούλεταί τις ἐπιτρέψας, εἰ μὴ παῖδες εἶεν αὐτῷ, δοῦναι τὰ αὑτοῦ»∙ ὁ Σόλων ἐπέτρεψε νὰ ἀφήνει καθένας ὅπου ἤθελε τὴν περιουσία του, ἐὰν δὲν εἶχε δικά του παιδιά. «Φιλίαν τε συγγενείας ἐτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀνάγκης, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν»∙ κι ἐτίμησε τὴν φιλία περισσότερο ἀπ’ τὴν συγγένεια καὶ τὴν περιουσία τὴν ἔκανε κτῆμα ὅποιου τὴν εἶχε.