Τουρκία, ἐμφανὲς ἀδιέξοδο

Σὲ ἀδιέξοδο, πολιτικὸ καὶ οἰκονομικό, ὁδηγεῖται ἡ Τουρκία, μὲ τὶς νέες μεταθέσεις δικαστικῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἐκτίναξη τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων∙ ὁ πρωθυπουργὸς χαρακτήρισε ἀπαραίτητες τὶς μεταθέσεις, ἀλλὰ ἡ ἀντιπολίτευση καὶ οἱ συνδικαλιστές τους αὐθαίρετες, ποὺ ἔγιναν μὲ σκοπὸ τὴν διακοπὴ τῶν ἐρευνῶν γιὰ τὰ σκάνδαλα. Ὁ ἀντίκτυπος εἶναι σοβαρὸς κι ὄχι μόνο στὴν πολιτικὴ ζωή, στὴν ὁποία φαίνεται ὅτι δύει ἀδόξως τὸ ἄστρο τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομική∙ ὁ ἐπιχειρηματικὸς κόσμος δείχνει ὅτι δὲν ἔχει πλέον ἐμπιστοσύνη στὴν τουρκικὴ δικαιοσύνη, ὅταν σημειώνονται τέτοιες παρεμβάσεις, γιὰ τὴν προστασία τοῦ γιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ ξένοι ἐπενδυτὲς παρουσιάζονται πλέον, ὄχι μόνο ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ νέες ἐπενδύσεις, ἀλλὰ πολλοὶ προσανατολίζονται γιὰ τὴν ἀποδέμευσή τους ἀπ’ τὴν χώρα, μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία∙ σοβαρὰ εἶναι καὶ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, μὲ βασικὸ ἐπιτόκιο 12,5% δὲν εἶναι βιώσιμη καμμία ἐπιχείρηση στὴν Τουρκία.