Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, κυρίως λόγῳ τῶν τριγμῶν σὲ μερικὲς ἀναδυόμενες οἰκονομίες καὶ στὴν σφιχτὴ πιστωτικὴ πολιτικὴ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3561 δολλάρια καὶ 139,3000 γιέν, ἐνῶ ἔμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1254, καὶ τὸ πετρέλαιο 107,81. Ἡ οἰκονομικὴ ἀναταραχὴ στὴν Τουρκία καὶ ἡ πολιτικὴ στὴν Οὐκρανία ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὶς ἀγορές, διότι οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται εὐρύτερες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις∙ οἱ παρεμβάσεις Μέρκελ καὶ Ποῦτιν γιὰ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως στὸ Κίεβο δὲν βρίσκουν εὐμενῆ ἀντίκτυπο. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται ἐπίσης, διότι τὸ Ὁμοσπονδιακὸ Ἀποθεματικὸ Ταμεῖο φαίνεται ὅτι ἐπιλέγει τὸν περιορισμὸ τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, καθὼς μειώνει τὸ ποσοστὸ ἀγορᾶς κρατικῶν χρεωγράφων, χωρὶς οὐσιαστικὴ δικαιολογία∙ θέτει σὲ κίνδυνο ἔτσι τὴν ἔστω καὶ ἀχνὴ ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρωζώνη ἡ καθυστέρηση στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς ἐπηρεάζει τοὺς ἐπενδυτὲς ἀρνητικά, ἀλλὰ θεωρεῖται ὡς παροδικὴ ἐπίδραση, διότι ἀνακοινώνεται συντόμως.