Ἀνάκαμψη λιανικῶν πωλήσεων

Ἡ αὔξηση τῶν λιανικῶν πωλήσεων τὸν Νοέμβριο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο δεῖγμα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ μικρὸ ἦταν τὸ ποσοστό, 3%, ἀλλὰ ἐνδεικτικό, διότι ἀναφέρεται σὲ ἕναν μῆνα μὲ μειωμένη ἀγοραστικὴ δύναμη τοῦ κοινοῦ, λόγῳ τῶν φορολογικῶν καὶ ἄλλων ὑποχρεώσεων ἐξ αἰτίας τοῦ τέλους τοῦ ἔτους καὶ μὲ ὑποχώρηση τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως, ἀφοῦ ἔχει περάσει ἡ ἀκμὴ τῆς τουριστικῆς περιόδου. Ταυτοχρόνως αὐξήθηκε ὁ δείκτης ἐπιχειρηματικῆς ἐμπιστοσύνης τὸν Ἰανουάριο, μαζὶ μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὸ πλεόνασμα στὸ ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν∙ αὐτὰ ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ οἰκονομία ἔχει ὑπερβεῖ τὰ κατώτερα ὅρια της καὶ κινεῖται πλέον ἀνοδικά. Τὴν ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου ἐνισχύουν τὰ στατιστικὰ αὐτὰ στοιχεῖα.