Ὁριστικοποίηση ὅρων πολιτικῆς δυναμικῆς

Οἱ ὅροι τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς μέχρι τὶς εὐρωεκλογὲς ἔχουν πάρει τὴν ὁριστική τους μορφὴ καὶ δύσκολα αὐτὴ ἀλλάζει, τουλάχιστον μὲ τὴν σημερινὴ θεώρησή τους∙ τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα καὶ ἡ εὐμενὴς στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντι στὴν χώρα μας, μὲ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου δεδομένο, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποκαλύψεις τῶν σκανδάλων δρομολογημένες μετροῦν. Ἡ κυβέρνηση ἔδειξε ὅτι ἦταν ἕτοιμη ἀπὸ καιρὸ καὶ θαρραλέα γιὰ τὴν νέα δυναμική∙ ὁ πρωθυπουργὸς προδιέγραψε τὴν ἀναστροφὴ τῆς πορείας σαφέστατα στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα καὶ καταχειροκροτήθηκε∙ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου εἶναι ὁρατὸ καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση δεδομένη, μὲ τὴν προσφυγή μας στὶς ἀγορές στοὺς ἑπόμενες μῆνες κι ἴσως πρὶν στηθοῦν οἱ κάλπες∙ ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς συμμετέχει στὴν ἀνάταση τῆς χώρας καὶ τὸ δείχνει καθημερινά. Στὴν ἀντιπολίτευση ἀντιθέτως εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν περίμεναν τὰ καλὰ οἰκονομικὰ νέα, ἐνῶ ἦταν ἐμφανέστατες οἱ ἐνδείξεις ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο τουλάχιστον, ὅπως καὶ ἡ εὐνοϊκὴ στάση τῶν Εὐρωπαίων, δηλαδὴ τῶν Γερμανῶν∙ στὸ τετράμηνο αὐτὸ δὲν ἄλλαξαν καθόλου πολιτική, ἔστω καὶ διερευνητικά, παρὰ ἀναμασοῦσαν συνέχεια τὶς προφητεῖες τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν πλήρη ἀποκοπή τους ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα. Περισσότερο πληρώνει τὶς συνέπειες ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι αἰσθάνεται τὴν ἄμμο νὰ φεύγει κάτω ἀπ’ τὰ πόδια του.
Ἐλάχιστοι στὴν Ἑλλάδα περίμεναν τὴν ἐκπληκτικὴ ἀναστροφὴ τῆς οἰκονομικῆς μας πορείας∙ ἀκόμη ὀλιγώτεροι στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα, ἐνθεν κακεῖθεν τοῦ ὠκεανοῦ, ἀλλὰ καί, ὅπως εἶναι φυσικό, καὶ στοὺς ὑποτακτικούς τους στὴν ἀντιπολίτευση στὴν χώρα καὶ στὰ παρακλάδια τους στὴν διαπλοκὴ καὶ στοὺς χρηματιστηριακοὺς κύκλους. Ἡ ἀναστροφὴ ὅμως ἔγινε, μὲ ἀπόδειξη ὄχι μόνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀλλὰ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως στὸ 3,5% περίπου γιὰ πέρυσι, ἀπὸ 6,5% τὸ 2012, μὲ κριτήριο ὅμως τὸ μηδὲν τὸν Δεκέμβριο, ἂν ὄχι λίγα ἑκατοστὰ αὐξήσεως, μὲ βεβαιωμένη ὅμως αὐτὴ τὸν Ἰανουάριο∙ ἐλάχιστες, μᾶλλον μοναδική, εἶναι στὴν ἱστορία οἱ περιπτώσεις χωρῶν -ἢ καλύτερα λαῶν-, μὲ μείωση τῆς ὑφέσεως κατὰ ἑπτἀ ποσοστιαῖες μονάδες σὲ ἕναν χρόνο. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁπλὸ ἅλμα, ἀλλὰ θαῦμα μοναδικό, ἐὰν συνεκτιμηθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπετεύχθη μὲ μηδαμινὴ τραπεζικὴ ρευστότητα∙ τὰ εἶχαν καλὰ σχεδιασμένα οἱ ἐγκέφαλοι τῶν δανειστῶν. «Κι ἂν ἀρχίσει κάπως ἡ ἀναζωογόνηση τῆς ἀγορᾶς, ἐμεῖς τοὺς δεσμεύουμε τὶς τράπεζες κι ἡ χώρα τους δὲν ἀναπνέει μὲ τίποτε»∙ ἕνα δὲν ὑπολόγισαν, τὴν ἐφευρητικότητα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ πεῖσμα τους, τὸ φιλότιμό τους, κι οὔτε ἠδύναντο συνεκτιμῆσαι αὐτά. Τὸ φιλότιμο ἔφερε καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν ἀγορά∙ μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη ἐπέτυχαν τὴν αὔξηση τῶν συναλλαγῶν τους…
Τὰ σκάνδαλα ἀποβαίνουν ὁ δεύτερος σημαντικὸς παράγων, μὲ τὶς διακλαδώσεις τους σὲ πολλὲς παρατάξεις∙ ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου καὶ σὲ ἀνθρώπους τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀνεξαρτήτως τῆς βαρύτητος τῶν πράξεων, προσφέρει ἐλευθερία κινήσεων στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ καὶ ἄμυνα στὶς κατηγορίες ὅτι κυνηγάει ἡ κυβέρνηση τοὺς πολιτικούς της ἀντιπάλους. Ἄλλωστε οἱ περισσότεροι ἀναμεμιγμένοι στὴν διαφθορὰ προέρχονται ἀπ’ τὸν ΠΑΣΟΚ, τὸ ὁποῖο κι ἔχει πληρώσει ἀκριβὰ τὴν νύφη, περισσότερο δὲν γίνεται∙ τώρα οἱ εὐθύνες μετακυλίονται στὰ κόμματα ὑποδοχῆς τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ, μὲ πρῶτον τὸ ΣΥΡΙΖΑ, ἐὰν τὰ σκάνδαλα περιορισθοῦν μόνο στοὺς πασόκους καὶ δὲν ἐπεκταθοῦν καὶ στοὺς συνοδοιπόρους τους. Στοὺς πολιτικοὺς ὅμως κύκλους κυκλοφοροῦν πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀνάμιξη οὐκ ὀλίγων στελεχῶν τῆς Κουμουνδούρου, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς ἐπήλυδες τῆς τελευταίας τετραετίας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τοὺς ἀρχικοὺς ἱδρυτές του καὶ μάλιστα γιὰ πρώην προέδρους της∙ μεταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος συζητεῖται εὐρύτατα ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τους στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, μὲ τὴν συνοδεία μάλιστα τῆς ὑστερικῆς∙ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, λένε οἱ περισσότεροι, ἐπισκέπτεται τὸ προεδρεῖο ἐν ἀπαρτίᾳ κι ὄχι ἁπλῆ εἰσαγγελέα, διότι ἀπαξιώνει τὸν θεσμό. Οἱ κακὲς γλῶσσες προσθέτουν ὅτι κάτι ἄλλο ἐπιδίωκε, διαφορετικὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἄσχετος μὲ τὴν πολιτικὴ ἀξιολόγηση. Αὐτὸ τὸ ἄλλο τοὺς φοβίζει περισσότερο…
Ὁ άντίκτυπος στὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἐμφανὴς πλέον σὲ ὅλους∙ δὲν γίνεται συνεδρίαση ὁποιουδήποτε ὀργάνου, χωρὶς ὀξύτατες ἀντιδράσεις καὶ κριτικὴ ἐναντίον τῶν χειρισμῶν τοῦ προέδρου, ἀκόμη κι ἀπὸ δικά του στελέχη∙ ἔτσι στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς του Ἐπιτροπῆς ἔβγαλε ἐξω τοὺς δημοσιογράφους, γιὰ πρώτη φορά, γιὰ νὰ μὴν καταγράφουνε τὶς ἀντιδικίες καὶ τὶς φωνές, ποὺ δὲν προέρχονται μόνο ἀπ’ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσώπων γιὰ τὴν αὐτοδιοίκηση γίνεται ἄλυτο πρόβλημα, ὅταν στὴν ἱστορία μας, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως εἶχε πάντοτε ὑπερπληθώρα προσφορῶν σὲ παρόμοιες περιπτώσεις∙ ἡ δυστοκία στὴν ἐπιλογὴ τῶν προσώπων ὀφείλεται σὲ δύο λόγους, πρῶτον στὴν ἀμφιβολία τῶν προσώπων ὅτι θὰ κερδίσουν τὶς ἐκλογές, κάτι τέτοιο θὰ μυρίζονται ὅλοι τους, διαφορετικὰ δὲν ἐγκαταλείπουν ἔτσι αἰφνιδίως τὶς φιλοδοξίες τους, δηλαδὴ δὲν πιστεύουν στὶς δημοσκοπήσεις κάθε μορφῆς∙ δεύτερον, στὴν ἄμεση πλέον ἀμφισβήτηση τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τοῦ Ναπολεοντίσκου, τόσο γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ διεθνῶς. Αὐξάνεται ραγδαίως ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπικριτῶν γιὰ τὶς ἀτλαντικὲς περιπτύξεις του, ἀλλὰ καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπιλογές του∙ οἱ ἐπικριτές του προβάλλουν δύο ἐπιχειρήματα, τὴν πλήρη ἀποκοπή του ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνέχεται καὶ ψυχολογικὰ τὴν καταστροφολογία, καὶ τὴν πλήρη ταύτισή του μὲ τὴν ἀτλαντικὴ προπαγάνδα. Ὁ μερκελισμὸς ἐπενεργοῦσε ἀρνητρικὰ πρὶν λίγους μῆνες, τώρα θεωρεῖται εὐχή.
Ἡ διεθνὴς συγκυρία εὐνοεῖ τὴν ταύτιση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Γερμανία ἀκόμη περισσότερο∙ τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία δείχνουν ὅτι κάποιοι ἐπιχειροῦν τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Εὐρώπης στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο. Ἀπέναντί τους ἀπὸ εὐρωπαϊκῆς πλευρᾶς βρίσκεται μόνο ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ἐπειδὴ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μετράει ἐλάχιστα στὶς διεθνεῖς σχέσεις, μετὰ τὴν ταύτισή του μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς στὴν προσπάθειά τους βομβαρδίσαι τὴν Συρία∙ οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι δὲν ἔχουν φωνή, ἐνῶ ἡ Βρεταννία στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὴν Οὐάσιγκτον. Στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Βλαδίμητο Ποῦτιν στὶς Βρυξέλλες, ἔδειξε ὅτι ταυτίζεται μὲ τὴν γερμανικὴ θέση, ἐνῶ θὰ παραβρεθεῖ στὴν ἔναρξη τῶν χειμερινῶν Όλυμπιακῶν Ἀγώνων στὸ Σότσι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν περιοχή μας εἶναι ἄμεσος, καὶ πολὺ περισσότερο, λόγῳ τῆς προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Στὴ Μεσόγειο συμβαίνουν ριζικὲς ἀλλαγές, μὲ τὴν Συρία καὶ τὴν Αἴγυπτο στὴν ἄμεση προτεραιότητα∙ δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτὰ νὰ ἀπασχολοῦν μόνο τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀξιωματικὴ τουλάχιστον ἀντιπολίτευση περὶ ἄλλα τυρβάζειν∙ ἡ κοινὴ γνώμη καταλαβαίνει, παρὰ τὴν λογοκρισία τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς, ὅτι γίνονται πολλὰ ποὺ ἐπηρεάζουν εὐθέως τὴν στάση μας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν κόσμο. Ὑπευθυνότητα ἀπαιτεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀπ’ τοὺς πολιτικούς του ἡγέτες.