Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις ἐπικράτησαν παγκοσμίως καὶ περισσότερο στὴν Ἀσία καὶ στοὺς Ἀναδυομένους, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων στὶς ΗΠΑ καὶ τῆς ἐντάσεως μεταξὺ Ἰαπωνίας καὶ Κίνας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3520 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 136,8870 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1250 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 105,69. Ἡ νέα διαμάχη στὴν Οὐάσιγκτον, μεταξὺ Κογκρέσσου καὶ Λευκοῦ Οἴκου, γιὰ τὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ὁρίων δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως, προκαλεῖ νέες ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, μετὰ τὴν ἀπόφαση πωλήσεως κρατικῶν ὁμολόγων∙ οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται ὅτι θὰ ἐπιδεινωθεῖ τὸ κλίμα καὶ τηροῦν στάση ἀναμονῆς. Εἶχε χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ Τόκυο, ὁ Νικέι ὑποχώρησε κατὰ 4,18% καὶ στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ κατὰ 2%. Στὴν Εὐρώπη ἡ ὑποχώρηση στὶς ἀγορὲς εἶναι μικρότερη, διότι εἶχαν εὐμενῆ ἀντίκτυπο στοὺς ἐπενδυτὲς οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ ρύθμιση τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος λίαν συντόμως, κάτι ποὺ εἶχε εὐνοϊκὸ ἀντίκτυπο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.