Εὐρώπη, μεγάλη διαφθορὰ

Ἡ διαφθορὰ εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, παρὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν βορείων κρατῶν ὅτι μόνο στοὺς νότιους ἐπικρατεῖ∙ ἡ χώρα μας κατέχει μία ἀπ’ τὶς πρῶτες θέσεις, μετὰ τὴν τριακονταετία τῆς σοσιαλιστικῆς καὶ παράπλευρης κυριαρχίας. Ὁπωσδήποτε σήμερα δὲν εἶναι στὸν ἴδιο βαθμό, καθὼς κριτήριο τῆς πατάξεώς της εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ὀργάνωση τοῦ κράτους, καὶ τῶν οἰκονομικῶν του ὑπηρεσιῶν∙ μὲ τὴν γενίκευση τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας γιὰ ὅλα τὰ θέματα, δὲν ἀφήνονται περιθώρια γιὰ τὴν προσωπικὴ παρέμβαση καὶ τὴν «διαμεσολάβηση» τῶν ἐπιτηδείων. Τὰ σκάνδαλα ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικὴ αἰτίες τῆς ὑπονομεύσεως τῶν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων ἀπ’ τὴν προπροηγούμενη σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση∙ πρώτη ἦταν ἡ διαιώνιση τῆς διαφθορᾶς, ὅπως καὶ μὲ τὸ Κτηματολόγιο, δεύτερη, ἡ καταδίκη στὴν παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ κοινωνίας.