Ἀεὶ συρρεόντων πανταχόθεν

Πρὸς τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἀττικῆς ἔστρεψε τὴν προσοχή του ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἀναθεώρηση τῆς ἀστικῆς καὶ ποινικῆς νομοθεσίας της∙ οἱ Ἀθηναῖοι ἀσχολοῦνταν περισσότερο μὲ τὴν γεωργία καὶ δὲν εἶχε στρέψει τὴν προσοχή τους στὴ θάλασσα. «Ὁρῶν δὲ τὸ μὲν ἄστυ πιμπλαμένον ἀνθρώπων ἀεὶ συρρεόντων πανταχόθεν ἐπ’ ἀδείας εἰς τὴν Ἀττικήν»∙ παρατηρῶν δὲ τὴν μὲν πόλη γεμάτη ἀνθρώπους συρρεόντων γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν Ἀττική. «Τὰ δὲ πλεῖστα τῆς χώρας ἀγεννῆ καὶ φαῦλα»∙ τὰ δὲ περισσότερα μέρη τῆς χώρας φτωχὰ καὶ παραμελημένα. «Τοὺς δὲ χρωμένους τῇ θαλάττῇ μηδὲν εἰωθότας εἰσάγειν τοῖς μηδὲν ἔχουσιν ἀντιδοῦναι»∙ κι οἱ παραθαλάσσιοι ἔμποροι δὲν ἔφεραν καθόλου ἐμπορεύματα, ἐπειδὴ οἱ ἄλλοι δὲν εἶχε τίποτε προσφέρειν γιὰ ἀνταλλαγή. «Πρὸς τὰς τέχνας ἔτρεψε τοὺς πολίτας»∙ πρὸς τὴν βιοτεχνία ἔστρεψε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν πολιτῶν. Οἱ Ἀθηναῖοι ἔκαναν τὰ πρῶτα βήματα στὴν ἐξάπλωσή τους στὸν κόσμο.