Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3515 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε τὸ ἴδιο, στὰ 137,0665 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1258,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,22. Ἡ διατήρηση τῶν ἐπιτοκίων στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 0,25%, ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἀπετέλεσε ἀνασχετικὸ παράγοντα στοὺς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι ἀνέμεναν περαιτέρω ὑποχώρησή τους∙ ἡ καθυστέρηση στὴν ἐξαγγελία τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη θεωρεῖται ὁ κύριος ἀνασταλτικὸς παράγων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της, ὅταν μάλιστα πληθαίνουν οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἀναστροφὴ τῆς ὑφέσεως στὶς νότιες χῶρες. Στὴν Ἀσία οἱ διαξιφισμοὶ Κινέζων καὶ Ἰαπώνων, γιὰ τὰ ἐθνικά τους προβλήματα, τὶς ἐθνικιστικὲς τάσεις στὸ Τόκυο καὶ τὴν διαμάχη γιὰ τὰ νησιὰ τῆς Ἀνατολικῆς Σινικῆς θαλάσσης, ἐπηρεάζουν τὶς ἀγορές. Ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχιζόμενη ἀπραξία στὴν Οὐάσιγκτον προκαλεῖ ἐπιδείνωση στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Νότα αἰσιοδοξίας ἀναμένουν ὅλοι.