Ἰταλία, κατὰ διεθνῶν οἴκων

Τὴν προσφυγή του στὰ διεθνῆ δικαστήρια κατὰ τῶν τριῶν μεγάλων οἴκων ἀξιολογήσεως προετοιμάζει τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο τῆς Ἰταλίας, διότι μὲ τὶς ἐκθέσεις τους γιὰ κακὴ οἰκονομικὴ πορεία τῆς χώρας τῆς προκαλοῦν ζημία∙ οἱ Ἰταλοὶ δικαστὲς ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ οἴκοι χρησιμοποιοῦν ὡς κριτήρια μόνο τὴν τρέχουσα οἰκονομικὴ κατάσταση καὶ ἀγνοοῦν τὴν ἰταλικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιά, μία ἀπ’ τὶς πλουσιώτερες στὸν κόσμο. Οἱ συγγραφεῖς, Βιργίλιος, Ὀβίδιος, Δάντης, Πετράρχης, Βοκκάκιος καὶ Μακιαβέλι, ζωγράφοι, Ραφαήλ, Μιχαλάγγελος καὶ Νταβίντσι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγνοοῦνται στὴν ἀξιολόγηση τοῦ πλούτου ἰσχυρίζονται∙ οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις τῶν δικαστῶν ἀνεβάζουν σὲ 117 μέχρι 234 δις εὐρὼ τὶς ἀποζημιώσεις, ὅπως ὑπολογίζουν οἱ εἰδικοὶ. Ἔτσι, ἀνοίγει ὁ δρόμος νὰ διεκδικήσουμε κι ἐμεῖς περισσσότερα, μὲ τὴν πολὺ πλουσιώτερη κληρονομιά μας.