Ἑλλάς, σύγκρουση δανειστῶν

Οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν Εὐρωπαίων γραφειοκρατῶν καὶ τῶν ὑπουργῶν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα ἐντάσσονται στὴν δομὴ τῆς Εὐρώπης, μὲ τὶς διασυνδέσεις ὅλων τους∙ ὁ διευθυντὴς τῆς Εὐρωστατιστικῆς, γνωστὸς γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση πρὸ τετραετίας, ἐπιχειρεῖ τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἐνῶ τὸ ἀναγνωρίζει τὸ Βερολίνο καὶ οἱ προϊστάμενοί του στὶς Βρυξέλλες. Ἡ οὐσία βρίσκεται στὴν προσπάθεια τῶν τροϊκανῶν νὰ δικαιολογήσουν τὴν πολιτική τους αὐτὴ τὴν περίοδο, μὲ τὴν πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα∙ ὁμολογοῦν ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι δὲν εἶχαν προβλέψει τὴν ἐπιτυχία τῆς χώρας μας στὰ δημοσιονομνικά, ἐνῶ ἐπέμειναν στὴν ἐπιβολὴ νέων μέτρων. Ἕνα εἶναι δεδομένο, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ τήρηση ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους τῶν συμφωνιῶν τοῦ Νοεμβρίου 2012∙ ἡ μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους συζητοῦνται. Ἡ λογοδοσία τῶν τροϊκανῶν ἀκολουθεῖ.