Φόβοι Βάλτερ Ραντεμάχερ

Ἡ ἔμμεση ἀμφισβήτηση ἀπ’τὸν Βάλτερ Ραντερμάχερ τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἔτυχε τῆς ἀμέσου ἀπαντήσεως ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν καὶ Οἰκονομικῶν, ἂν καὶ δὲν ἦταν σαφὴς ἡ ἀμφισβήτηση∙ διαρροὴ ἦταν τῶν γνωστῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, μὲ τὴν γερμανικὴ ἐφημερίδα εὔκολο θύμα. Ὁ διευθυντὴς τῆς Εὐρωστατιστικῆς ἔχει βεβαρυμένο παρελθόν∙ εἶχε καλύψει πλήρως τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων πρὸ τετραετίας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση. Ἔκτοτε λέξη δὲν εἶπε, οὔτε ἐπισκέφθηκε ποτὲ τὴν Ἀθήνα, παρὰ τὶς γνωστὲς δικαστικὲς διώξεις γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν μας∙ κάνει τὸν Γερμανό, ἐνῶ καὶ τὸ Βερολίνο ἔχει ἀφήσει αἰχμὲς γιὰ τοὺς χειρισμοὺς ἐκείνους. Γνωρίζει, ὅτι, μὲ τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου, μᾶλλον ἀκολουθεῖ λογοδοσία.