Λαϊκὴ ἔκρηξη στὴν Βοσνία

Ἡ ἔκρηξη στὴν Βοσνία ἴσως ἔχει πολὺ εὐρύτερες αἰτίες καὶ ἐπιπτώσεις ἀπὸ ὅσες φαίνονται πρὸς ὥρας∙ ἀφορμὴ εἶναι ἡ κακὴ οἰκονομικὴ κατάσταση, μὲ ἀνεργία πάνω ἀπὸ 40%, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδιέξοδο τῆς χώρας. Ἡ διάσπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας εἶχε γίνει βιαστικὰ πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια, μὲ ἀμερικανικὰ σχέδια γιὰ ἀποδυνάμωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ εἶχαν ἐπιτύχει σχετικά, διότι ἐπὶ δεκαετία ἡ Εὐρωπη ἀναζητοῦσε τὸν δρόμο της καὶ ἡ Ρωσία πελαγοδρομοῦσε μὲ τὸν ἀλκοολικὸ πρόεδρό της. Σήμερα ἡ Οὐάσιγκτον βλέπει τὴν ἀπομόνωσή της ἀπ’ τὴν γηραιὰ ἤπειρο, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν μηχανορραφιῶν της στὴν Οὐκρανία∙ ἴσως ἔχει κάποιον δάκτυλον βάλει πάλι, ἴσως καὶ ὄχι, οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες θὰ δείξουν.