Ὄχλον ξενικοῦ κεκτημένον

Στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο ἦταν αὐστηρὸς ὁ Σόλων καὶ ἐπέβαλε ὑποδειγματικὰ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν γόνεων καὶ τῶν παιδιῶν∙ ἔτσι ὑποχρέωνε τὸν πατέρα στὴν ἐκμάθηση κάποιας τέχνης στὸ γιό του. «Καὶ νόμον ἔγραψεν, υἱῷ τρέφειν τὸν πατέρα μὴ διδαξάμενον τέχην ἐπάναγκες μὴ εἶναι»∙ καὶ ἔθεσε νόμο, ὁ γιὸς δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος τρέφειν τὸν πατέρα του, ἂν δὲν τοῦ μάθαινε κάποια τέχνη. «Τῷ μὲν γὰρ Λυκούργῳ καὶ πόλιν οἰκοῦντι καθαρὰν ὄχλου ξενικοῦ»∙ καὶ ὁ μὲν Λυκοῦργος κατοικοῦσε σὲ πόλη καθαρὴ ἀπὸ ξένο ὄχλο. «Καὶ χώραν κεκτημένῳ ‘’πολλοῖς πολλήν, δὶς τοσοῖσδε πλείονα’’, κατ’ Εὐριπίδην»∙ καὶ εἶχε στὴν ἐξουσία του χώρα, ‘’πολλὴν μὲ πολλοὺς, δύο φορὲς τόσους’’, κατὰ τὸν Εὐριπίδη. «Καὶ τὸ μέγιστον, εἱλωτικοῦ πλήθους, ὃ βέλτιον ἦν μὴ σχολάζειν»∙ καὶ τὸ σημαντικώτερον, πλῆθος εἱλώτων, τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν προτιμώτερο νὰ μὴν τεμπελιάζει. Ἦταν σὲ πλεονετικὴ θέση ἡ Λακωνία ἀπ’ τὴν Ἀττική.