Ὁλλάντ, ταξείδια Ἀμερικῆς

Σὲ συμφωνίες μὲ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐλπίζει γιὰ τὴν γαλλικὴ οἰκονομία ὁ Γάλλος πρόεδρος, ἀλλὰ καὶ σὲ ὑπεκφυγὲς στὴν χώρα του, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑφέσεως∙ ἡ πολιτικὴ ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως, μὲ τὴν καταπόντιση τῆς δημοτικότητος τοῦ προέδρου καὶ τὴν συνεχῆ ὑποχώρησή της στὶς πρῶτες πιέσεις, ἔχουν ὁδηγήσει τὴν Γαλλία σὲ ἀδιέξοδο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικό. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἐξελίσσεται στὸν μεγάλο ἀσθενῆ τῆς Εὐρωζώνης, ἀλλὰ οὐδεὶς τολμάει προτείνειν καὶ ἐπιβάλλειν τὶς ἀπαραίτητες τομές∙ οἱ Γάλλοι ἀναπαύονται στὰ κεκτημένα τους, ἔστω κι ἂν εἶναι ἐκτὸς ἐποχῆς, καὶ δὲν σκέπτονται τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν παραγωγικῶν τους κλάδων. Ἔτσι τὸ Κέντρο Οἰκονομικῆς Ἀναλύσεως προτείνει τὴν ὑποτίμηση τοῦ εὐρὼ κατὰ 10%, ὁπότε θὰ αὐξηθοῦν οἱ ἐξαγωγὲς τῆς χώρας καὶ θὰ αὐξηθεῖ τὸ ἐθνικό της εἰσόδημα… Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ στὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀμερικὴ ἐλπίζει στὴν σύναψη συμφωνιῶν γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας…