Ἑλβετία, Εὐρώπη, ἔνταση

Σὲ ἔνταση ὁδηγοῦνται οἱ σχέσεις Ἑλβετίας καὶ Εὐρώπης, μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος -ἔστω καὶ ὁριακά, 50,3%- γιὰ τὴν θέσπιση περιορισμῶν στὴν μετανάσταση, ἀκόμη καὶ Εὐρωπαίων∙ στὴν ὁμοσπονδία ζοῦν καὶ ἐργάζονται σήμερα 300000 περίπου Ἰταλοί, 290000 Γερμανοὶ καὶ ἴσοι περίπου Γάλλοι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐθνοτήτων. Μὲ τὸν νόμο τίθενται περιορισμοί, διότι παραβιάζεται ἡ ἀρχὴ τῆς έλευθέρας κυκλοφορίας, ὁπότε ἀμέσως καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὑποχρεώνεται νὰ λάβει ἀντίστοιχα μέτρα γιὰ τοὺς Ἑλβετοὺς στὶς χῶρες της∙ αὐτὸ σημαίνει ἄμεση ἀμφισβήτηση τῆς ἰδιοτύπου καταστάσεως τῆς ὀρεινῆς χώρας στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἀλλά, ἡ εὐημερία της ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὴν ἀνοχὴ αὐτῆς τῆς ἰδιοτυπίας∙ ἂν αὐτὴ περιορισθεῖ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, τότε εἶναι ἄγνωστες οἱ οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις. Ἴσως ὑποχωρήσει στὴν φορολόγηση καταθέσεων ἡ Βέρνη.