Κυπριακό, αἰσιόδοξη ἡ πρώτη συνάντηση

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ Κυπρίου προέδρου μὲ τὸν ἡγέτη τῶν Τουρκοκυπρίων χαρακτηρίστηκε ὡς αἰσιόδοξη ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, ἀλλὰ τὰ δύσκολα ἕπονται καὶ ἀνατίθενται στοὺς δύο διαπραγματευτές, οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ θὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ προβλήματος∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης καὶ ὁ Ντερβὶς Ἔρογλου ἀπέφυγαν τὶς ἀναφορὲς στὰ δύσκολα θέματα καὶ ἐξέφρασαν μόνο τὴν ἐλπίδα τους γιὰ τὴν κατάληξη σὲ ἀμοιβαίως ἀποδεκτὴ λύση. Ἡ διεθνὴς συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, καθὼς οἱ μεγάλες δυνάμεις ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ μαστίζει τὴν περιοχὴ μέχρι καὶ τὴν Τουρκία∙ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση διαδραματίζει σήμερα διευρυμένο ρόλο στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα καθιστοῦν ἐνεργὸ τὴν παρουσία τους, μὲ τοὺς στόλους τους στὴν κρίσιμη θάλασσα.