Ἀντιπερισπασμὸς μηχανισμῶν

Ὡς ἀντιπερισπασμὸς τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν, στὶς οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες τῆς χώρας καὶ στὴν ἔξοδον ἀπ’ τὴν κρίση, θεωροῦνται ἡ προκήρυξη τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων καὶ ἡ ἐξαφάνιση καὶ ἄλλου τρομοκράτη∙ φυσικὰ δὲν δυνάμεθα παραγνωρίσαι τὴν δίωξη κατὰ τῆς πρωτοδίκου ἡ ὁποία ἔθεσε στὸ ἀρχεῖο τὴν ὑπόθεση γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, οὔτε τὶς τελευταῖες παρεμβάσεις τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων εἰς Βρυξέλλας καὶ ἀλλαχοῦ. Ἡ ἀποφυγὴ προφυλακίσεως τοῦ πρώην τραπεζίτη ἦταν ἀναμενόμενη, διότι ἔπεισαν οἱ ἀποδείξεις τῆς οἰκείᾳ βουλήσῃ ἐπιστροφῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ μυθικὴ ἐγγύηση∙ ἡ ἐπιχώριος διαπλοκὴ δείχνει ὅτι τὰ ἔχει χαμένα, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν τυφλὸ ὄργανο τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἐν πλήρει συνειδήσῃ ὅτι ὁδηγοῦσε τὴν Ἑλλάδα στὴν καταστροφή. Τὸ χάσμα πλέον ἑστιάζεται ἀνάμεσα στὸν ἑλληνικὸ λαό, στὸ σύνολό του πλέον, καὶ στὴν διαπλοκὴ μὲ τὶς καταβολάδες της∙ τὸ φιλότιμο ἐμπεδώθηκε τὸν ἑνάμισυ χρόνο καὶ δὲν χάνεται πλέον.