Προβλήματα τῆς Ἑλβετίας

Τὰ προβλήματα στὴν Ἑλβετία, μετὰ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν μεταναστῶν, τώρα ἀρχίζουν∙ ἔστω κι ἂν ἦταν μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία, 50,3% μόλις, πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ. Ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν προβλέψει οἱ ἀρχὲς τὸν τρόπο ἐφαρμογῆς, διότι δὲν ὑπάρχουν οἱ σχετικοὶ νόμοι, οὔτε καὶ τὶς διεθνεῖς ἐπιπτώσεις, κυρίως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία περιβάλλει τὴν χώρα∙ ὑπολογίζεται ὅτι στὴν ἑλβετικὴ ὁμοσπονδία ἐργάζονται περίπου ἕνα ἑκατομμύριο Εὐρωπαῖοι πολῖτες, καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς σὲ καίριες θέσεις ποὺ δὲν εὔκολο νὰ ἀναπληρωθοῦν ἀπὸ Ἑλβετούς, ὁπότε δημιουργεῖται τεράστιο κενὸ στὴν παραγωγικὴ διαδικασία∙ στὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὴν ἄλλη ἐργάζονται ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλβετοί, ποὺ μπορεῖ νὰ φύγουν, ἐὰν πάρει ἀντίμετρα ἡ Ἕνωση. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι παραβιάζεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἐλευθέρας ἐπικοινωνίας ἀνθρώπων καὶ ἐμπορευμάτων∙ ἐὰν καταργηθεῖ τελειώνει ἡ ἰδιόμορφη θέση τῆς ὀρεινῆς χώρας. Σὲ δεινὴ θέση βρίσκεται ἡ Βέρνη.